40 000 forint felett a szállítás ingyenes.

Balaton nyereményjáték szabályzat

Nyereményjáték hirdetmény:

Ahhoz, hogy a nyereményjátékban részt vegyél nem kell mást tenned, mint bruttó 25 000 forint értékben vásárolni a printa.hu webshopban vagy a Printa 1075 Budapest, Rumbach Sebestyén utca 10/a. cím alatt lévő üzletében április 29- május 5. között. A nyereményjátékban minden vásárlónk automatikusan részt vesz.

Játékszabályzat:

Printa Balatoni kollekció Nyereményjáték Szabályzata

A Printa Kft. (1075 Budapest, Rumbach Sebestyén utca 10. A. ép. fszt. 4.) továbbiakban: „Szervező”, nyereményjátékot (a továbbiakban „Játék” vagy „Nyereményjáték”) szervez.

Tájékoztatjuk, hogy a Nyereményjáték nem áll kapcsolatban a Facebookkal és az Instagrammal, azt a Facebook és Instagram semmilyen módon nem szponzorálja, támogatja vagy szervezi, nem hagyja jóvá, így a Facebookot és az Instagramot a Nyereményjátékból eredően, vagy azzal kapcsolatban felelősség semmilyen tekintetben nem terheli, panaszkezelésre nem köteles és nem is jogosult. A Nyereményjáték tartalmáért kizárólag a Szervező felelős.

A nyereményjátékban való részvétel kizárólag a jelen szabályzatban foglalt feltételekkel lehetséges.

A Nyereményjátékban való részvétellel a Résztvevő kifejezetten elfogadja a jelen részvételi feltételeket.

  1. A játék időtartama

A nyereményjátékra jelentkezni 2021. 04. 29. 00:00 – 2021. 05. 05. 23:59-ig lehetséges. A sorsolásra legkésőbb 2021. 05. 06-ig kerül sor.

  1. A játék menete

A Nyereményjáték az A Printa Budapest Facebook oldalán, Instagram oldalán és Hírlevelében is meg fog jelenni. 

A játékban minden vásárló automatikusan részt vesz, aki 2021. 04. 29. 00:00 – 2021. 05. 05. 00:00 között egy időbeni vásárlása eléri a webshopban (www.printa.hu) vagy a boltban a 25.000 Ft-ot. A promóció ideje alatt több kisebb összegű vásárlás összevonása nem lehetséges, ilyen esetben a vásárló nem kerül bele a sorsolásba. Ha egy vásárló több alkalommal vásárol a játék időtartama alatt 25.000 Ft felett, többször kerül bele a sorsolásba.

A Szervező a játék időtartamának lezárulta után 2 db polót, 2 db totebag-et és 2 db grafikát sorsol ki a résztvevők között.

A nyertes véletlenszerű sorsolással lesz kiválasztva, és a sorsolástól számított 24 órán belül, a vásárláshoz használt email címben lesz értesítve.

Az értesítést követően a nyertesnek 10 naptári napon belül van lehetősége visszajelezni. A Nyereményt a Szervező GLS csomagszállítással juttatja el a nyertes Játékos részére. A Játékosnak van lehetősége a Printa Budapest boltjában is átvenni a nyereményét az értesítést követő 30 napban. A Résztvevő(k) személyazonosságának igazolására a Szervező személyazonosságot igazoló okirat bemutatását kérheti a nyertestől. Ha nem történik meg az adatszolgáltatás, akkor a nyertes Résztvevő elveszíti a jogosultságát a nyereményre, és az eredeti sorsolás szempontjai szerint a Szervező pótnyertes Résztvevőt sorsol helyette, akire ugyanazok a feltételek vonatkoznak, mint az eredeti nyertes Résztvevőre.

  1. Részvételi jogosultság

Részvételre jogosult valamennyi, Magyarországon lakcímmel, valamint érvényes személyazonosító igazolvánnyal rendelkező természetes személy, aki a részvétel időpontjában betöltötte a 18. életévét és a promóciós időszak alatt 25.000 Ft értéken vásárolt Printa terméket.

  1. A jogi út igénybevétele

A Résztvevő és a Szervező közötti esetleges jogviták elbírálására a Szervező székhelye szerint illetékes, hatáskörrel rendelkező bíróság jogosult.

  1. Egyéb rendelkezések

A Szervező fenntartja továbbá a jogot arra, hogy a részvételi feltételeket bármikor előzetes bejelentés és külön értesítés nélkül megváltoztassa, amennyiben ez jogi vagy objektív okokból szükséges. A Szervező viseli a nyeremény átadásával és átvételével kapcsolatos valamennyi közterhet, ideértve a jogszabály alapján egyébként közvetlenül a nyertes Résztvevő által bevallandó és fizetendő közterhet is. Amennyiben a jelen rendelkezések egyes részei érvénytelenek, vagy érvénytelenné válnak, ez a körülmény a többi rendelkezés érvényességét nem érinti. Ezek helyébe egy jogilag megfelelő szabályozás lép, amely az érvénytelen rendelkezések céljának leginkább megfelel.

  1. Adatkezelési szabályok

Nyereményjátékban való részvétellel kapcsolatos adatkezelés:

Adatkezelés célja: Nyereményjátékban való részvétel.

Kezelt adatok köre: név, e-mail cím, vásárlás összege. Adatkezelés jogalapja: GDPR 6. cikk (1) bekezdés a) pont szerinti érintett hozzájárulása.

Adatkezelés időtartama: adatkezelő a személyes adatokat a nyereményjáték lezárulásának időpontjában törli.

 

Tájékoztatjuk, hogy a Nyereményjátékban való részvétellel Ön hozzájárul ahhoz, hogy az Printa Kft. mint adatkezelő az Ön nevét és személyes adatait kezelje.

A nyertes résztvevők személyes adatainak kezelése:

Adatkezelés célja: nyeremény eljuttatása a nyertes részére.

Kezelt adatok köre: név, lakcím.

Adatkezelés jogalapja: GDPR 6. cikk (1) bekezdés a) pont szerinti érintett hozzájárulása.

Adatkezelés időtartama: adatkezelő a személyes adatokat a nyeremény átadását követően haladéktalanul törli.

 

A Résztvevő téves adatszolgáltatásából eredően a Szervezőt felelősség nem terheli.

A Résztvevő a tájékoztatáshoz, adatainak törléséhez, helyesbítéséhez, az adatai kezelése elleni tiltakozáshoz és a kezelt adatok korlátozásához való jogát a vonatkozó jogszabályi rendelkezések szerint gyakorolhatja. A Játékos az adatkezeléssel összefüggő panaszok, illetve jogainak megsértése esetén jogosult a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság (címe: 1055 Budapest, Falk Miksa utca 9-11.; telefonszám: +36 (1) 391-1400; honlapcím: www.naih.hu; e-mail cím: ugyfelszolgalat@naih.hu) vizsgálatát kezdeményezni, illetve az érintett lakóhelye szerint illetékes törvényszék előtt pert indítani.

Az adatkezelő és az adatfeldolgozó az adatkezelés során a vonatkozó jogszabályi előírások betartásával járnak el. Az Adatkezelő (Szervező) gondoskodik a Játékosok személyes adatainak biztonságáról és megteszi azokat a technikai és szervezési intézkedéseket, valamint kialakítja azokat az eljárási szabályokat, amelyek a Résztvevők személyes adatai megfelelő védelmének biztosításához szükségesek. Az Adatkezelő a személyes adatokat bizalmasan kezeli. Adatkezelési alapelvei összhangban vannak az adatvédelemmel kapcsolatos hatályos jogszabályokkal. Tekintettel, hogy az adatkezelés hozzájáruláson alapul, a már megvalósult adatkezelés jogszerűségének megkérdőjelezése nélkül a jövőre nézve a hozzájárulást bármikor visszavonhatja. A Résztvevő tudomásul veszi, hogy a Játékból való kizáráshoz vezet, ha a Játék lebonyolításához szükséges adatok törlését a nyeremény átadása előtt kérelmezi.

Budapest, 2021. április 29.